عنوان(دانلود تحقیق چرا كاركنان، كاری را كه از آنان انتظار می رود انجام نمی دهند)

ارزشیابی عملکرد کارکنان ,عملکرد کارکنان,معیارهای کاری,معیارهای اخلاقی ,معیارهای ارزشیدانلود تحقیق چرا كاركنان، كاری را كه از آنان انتظار می رود انجام نمی دهند|40262470|ft|
هم اکنون فایل با مشخصه ی دانلود تحقیق چرا كاركنان، كاری را كه از آنان انتظار می رود انجام نمی دهند وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

یكی از مهمترین مسائل مورد علاقة ‌مدیران این است كه چگونه می توانند كاركنان را به انجام دادن كاری كه می‌خواهند، ترغیب كنند. این موضوع به صورت دیگری قابل طرح است و آن اینكه “چرا كاركنان،‌كاری را كه از آنان متصور است، انجام نمی دهند؟” بحثهای تئوریك زیادی تاكنون در این زمینه مطرح شده است و لی آنچه از دیدگاه مدیران بیشتر اهمیت دارد، اطلاع و به كارگیری رهنمودهایی است كه در عمل بهترین كاربرد را داشته باشد.

در پژوهشی كه بوسیلة یكی از مشاوران مدیریت در ایالات متحده در طی مدت پانزده سال از طریق جمع آوری نظرات بیش از بیست هزار تن از مدیران بعمل آمده، كوشش شده است، دلایل این موضوع جست و جو بررسی شود. همچنین باتوجه به آثار مشخصی كه اقدامات مدیر در این جهت داراست،‌شیوه اقدام و عمل او كه موجب میشود كاركنان آنچه از آنان متصور است، انجام ندهند و نتیجة عملكرد مطلوب حاصل نشود، مورد توجه قرار گرفته است.

در استنباط از یافته های این پژوهش، دلایل متعددی در پاسخ به سؤال فوق ، گردآوری و دسته بندی شده و همراه با هر مورد، راه حلهایی برای اجتناب از این امر و در نتیجه دستیابی به عملكرد مطلوب به مدیران توصیه گردیده است.

نتایج حاصل از این تحقیقات، در كتابی تحت عنوان “چرا كاركنان، كاری را كه از آنان انتظار می رود، انجام نمی دهند؟ و در این باره چه باید كرد؟” از سوی “فردیناند، ف. فورنیس” به رشته تحریر درآمده است. از آنجا كه یافتها و راه حلهای ارائه شده، از موضوعات سودمند و كاربردی است، در این نوشته با رعایت اختصار به بیان آنها می پردازیم.

واژگان كلیدی: نیروی انسانی ، مدیریت نیروی انسانی ، تشویق و تنبیه ، نظارت و ارزیابی ، برنامه ریزی

1- كاركنان دلایل و ضرورت انجام دادن كار را نمی دانند

گاهی اوقات مدیران می خواهند كاركنان بدون هیچ گونه پرسشی كار خود را انجام دهند. دلایلی هم برای این كار دارند؛ مثلاً اینكه آنها حقوق دریافت می كنند و باید كارشان را انجام دهند یا اینكه مدیر وقت ندارد كه به پرسشهای آنها پاسخ بگوید و … در نتیجه كاركنان بر اثر عدم آ؛اهی از علت وجودی و اهمیت كار، آن را انجام نمی دهند. اهمیت كار و بیان علت آن از بعد فواید و مضاری كه برای سازمان و همچنین نتایجی كه برای كاركنان در بردارد، باید برای آنان به نحو مطلوب توضیح داده شود. اینكه چرا كاری باید انجام شود و نیز اینكه چرا باید فرد خاصی آن را انجام دهد، این نكته باید برای فرد مزبور نیز روشن باشد، در غیر اینصورت عملكرد او نامطلوب خواهد بود.

در بسیاری از موارد ، مدیران از اهمیت كارها آگاهی دارند ولی كاركنان از این موضوع بی اطلاع اند. در نتیجه، ممكن است آن را بی اهمیت بدانند و اقدام نكنند. در چنین مواردی تنها با نظارت شدید ممكن است كاركنان كارها را انجام دهند ولی این وضعیت نمی تواند ادامه داشته باشد و راه حل اساسی آن است كه دلیل انجام دادن كار برای كاركنان روشن باشد.

راه حلهای مدیر برای پیشگیری:

الف ) مدیر باید قبل از واگذاری كار، كاركنان را از علت و ضرورت انجام دادن كاری كه به خاطر آن به استخدام در آمده اند، آگاه كند. منافع و مضاری كه برای سازمان دارد و نحوة ارتباط و تأثیر و تأثر با واحدهای دیگر و همچنین مأموریت سازمان را برای آنان تشریح نماید.

ب) مدیر اگر می خواهد اقدامی در جهت حل مشكل برای بهبود كیفیت كار انجام دهد، باید مسئله را به تفصیل توضیح دهد و اهداف را كاملاً مشخص سازد، راه حلها را مشروحاً مورد بحث قرار دهد و مزایا و مضار مورد انتظار را روشن كند.

ج) هنگامیكه كار دشواری است یا عواقب فوری خوشایندی ندارد، منافع بلندمدت ناشی از انجام دادن آن را تشریح و تبیین نماید.

د) توقع نداشته باشد آنان صرفاً برای حفظ حیثیت و مباهات سازمان كوشش كنند بلكه باید كاركنان را در مقداری از منافع حاصل سهیم گرداند.

هـ) پاداشهایی كه بر اثر عملكرد خوب نصیب آنان خواهد شد، از قبیل: حیثیت، دانش افزایی ، موقعیت ، آسایش و امنیت و پاداش مالی را برای آنها توضیح دهد. همچنین تنبیه هایی كه در نتیجة عملكرد نامناسب و ضعیف مانند از بین رفتن حیثیت، عدم امنیت شغلی و محرومیت از دریافت وجوه و … متوجه آنان می شود، به روشنی بیان كند تا از عواقب عملكرد خود، آگاهی كامل یابند و برای تنبیه و احیاناً خاتمه كار ،‌اتمام حجتی شده باشد.

2- كاركنان چگونگی انجام دادن كار را نمی دانند.

در بعضی از موارد كاركنان تصور می كنند چنانچه در مورد نحوة انجام دادن كار از مدیر خود پرسش كنند، دلیل ضعف آنان خواهد بود یا اینكه سرزنش خواهند شد و یا به پاسخ مطلوب دست نخواهند یافت. از سوی دیگر، تعدادی از مدیران فكر می كنند چون به كاركنان در ازای انجام دادن كار حقوق پرداخت می شود، نباید به آنها در مورد انجام دادن كار توضیح داد یا فكر می كنند چنانچه به آنان توضیح دهند، در واقع به جای آنها فكر كرده اند و یا كار آنان را انجام داده اند یا اینكه تنگی وقت اجازه چنین كاری را نمی دهد. نتیجه این می شود كه كاركنان ندانند چگونه كار را انجام دهند. عوامل رصلی مرتبط با مدیران كه موجب این امر میشود، میتوان بدین ترتیب برشمرد:

مدیران فرض می كنند كاركنان نحوة انجام دادن كار را بلد هستند.

مدیران فكر می كنند كه نحوة انجام دادن كار را آموزش می دهند، در حالیكه كه تنها به گفتن اكتفا می كنند.

مدیران تصمیم می گیرند كه وقت را دربارة آموزش تلف نكنند (این كار را تلف كردن كردن وقت می دانند)

مدیران ترجیح می دهند كاركنان جدیدالاستخدام زودتر به كار مشغول شوند اما نمی دانند كه بعداً به دلیل عملكرد نامطلوب و كیفیت و كمیت پایین كار و … متضرر خواهند شد.

راه حلهای مدیر برای پیشگیری:

الف) مدیر باید فردی را برای آموزش كاركنان جدیدالاستخدام تعیین كند و او را برای این كار آماده سازد.

ب) برای آموزش، دستورالعمل و راهنمایی تنظیم و آن را استاندارد نماید.

ج) شیوة عمل كاركنان و نحوة‌ عملكرد مطلوب را به آنان آموزش دهد و آنان را در برابر مشكلات و موانع و راه حلهایی كه وجود دارد، راهنمایی كند.

در بسیاری ازموارد، مدیران از اهمیت كارها آگاهی دارند ولی كاركنان از این موضوع بی اطلاع اند و ممكن است آن را بی اهمیت بدانند. راه حل اساسی آن است كه دلیل انجام دادن كار برای كاركنان روشن باشد.

در بعضی از موارد كاركنان تصور می كنند چنانچه در مورد نحوة انجام دادن كار از مدیر خود پرسش كنند،‌دلیل ضعف آنان خواهد بود از سوی دیگر، تعدادی از مدیران فكر می كنند نباید به كاركنان در مورد انجام دادن كار توضیح داد یا اینكه تنگی وقت اجازة چنین كاری را نمی دهد نتیجه این می شود كه كاركنان ندانند چگونه كار را انجام دهند.

د) در مورد كارهای جدید كه ممكن است عملكرد نامطلوب، نقایص مهمی را در بر داشته باشد، امكان شبیه سازی را فراهم آورد.

فایل ورد 46 ص


مطالب دیگر:
📝پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه📝پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت📝پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس📝پاورپوینت سلول های بنیادی پرتوان القایی از تولید تا کاربرد📝چشم سوم وفعال کردن آن📝پاورپوینت گزارش یک مورد سندرم بک ویت - ویدمن📝گرداب موفقیت با استفاده از پیامهای پنهانی یا سابلیمینال📝آشنایی با رایانه📝آشنایی با محیط 3DS MAX📝آشنایی با مفاهیم پایگاه داده‌ها📝آشنایی با نرم افزار Starry Night Deluxe 2.1📝منطق حاكم بر پروسه كنترل تأسیسات📝آشنایی با نرم‌‌افزارهای آماری📝آشنایی كامل با DVD📝مقاله در مورد آمپلی📝آموزش DNS📝آموزش ASP 3.0 برای مبتدیان📝اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیكی و تداخل PSS ها (و اثبات برتری آن بر روش كلاسیك)📝آموزش FLASH MX📝آموزش front page xp📝برق خورشیدی (فتوولتائیک)📝آموزش Html📝آموزش SQL📝آموزش الكترونیكی (رهیافتی نوین در فرآیند آموزش)📝آموزش برنامه Corel Draw